සියල්ලම අන්ලිමිටඩ්11GB+දිනපතා 2GB +3Mbps

+Giftyshow Coupon

+දිනපතා 2GB +3Mbps

  • KT skylife
  • 4G LTE
  • අන්ලිමිටඩ්
  • වීඩියෝ ඇමතුම් +මිනිත්තු200
  • මාසික ₩36,000
  • මාසික ₩36,000
consulting
ලියාපදිංචිය පහසුයි අනුපිළිවෙළින්  අනුගමනය කරන්න අංකයෙන් විමසන්න සැකයක් තියාගන්න එපා

[සිම් කාඩ් ලියාපදිංචියට අවශ්‍ය තොරතුරු]

1.තමාගේ හැඳුනුම්පත (කොරියානු හැඳුනුම්පත / පුද්ගල හැඳුනුම්පත / රියදුරු බලපත්‍රය)

2. අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා තමාගේ නමට ලියාපදිංචිත දුරකථන අංකය (වෙනත් අයෙකුගේ නමට ලියාපදිංචි වූවක් නොවිය යුතුයි.)

3. තම ලිපිනය සහ සිම් පත ලබාගත යුතු ලිපිනය
( ලිපිනයේ ඡායාරූපයක් අප්ලෝඩ් කළ හැක )

4. භාවිතා කරන අංකයම වෙනත් පැකේජයකට හෝ වෙනත් සමාගමකට මාරු කිරීමේදී අවශ්‍ය දෑ
+ 114 අංකයට කතා කර දුරකථන සමාගම තහවුරු කරගැනීම
+ සත්‍යාපනය කිරීමේ ක්‍රමය
(සිම් කාඩ් පතේ අවසාන අංක 4/ දුරකථනයේ සීරියල් අංකයේ අවසාන අංක 4 (일련번호 ) /zero payment(지로납부)/බැංකු කාඩ් අංකයේ අවසාන අංක 4)

5. පසු ගෙවුම් සිම් පතක් ලියාපදිංචියේදී
+ කාඩ් පතෙන් මුදල් ගෙවීම සඳහා තම නමට ලබාගෙන ඇති බැංකු ගිණුම් පොතේ ඡායාරූපයක්

6. පුද්ගල අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම:
+ බැංකු ගිණුම හරහා සත්‍යාපනය(계좌인증): ඔන් ලයින් බැංකු පහසුකම තිබිය යුතුයි. ඇතුළත් කළ බැංකු ගිණුමට වොන් 1 සහ තහවුරු කිරීමේ අංකය යවනු ලැබේ.
+ සත්‍යාපනය සඳහා වන සහතිකය(공동인증서): Naver/PASS/Toss/PAYCO
+ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් (ඩෙබිට් කාඩ් වලංගු නොවේ)

7. තැපැල් කිරීම් සහ ලියාපදිංචි කිරීම් සඳහා වලංගු දුරකථන අංකයක්

ලියාපදිංචියේදී පරීක්ෂා කළ යුතු කරුණු

요금제 제공 안내

1. 초과 사용량은 초과율표에 따라 부과
(VAT포함)
음성
(초)
영상
(초)
데이터
(MB)
SMS
(건)
LMS
(건)
MMS
(건)
1.98원 3.3원 22.55원 22원 33원 220원

2. 월 중 상품 가입 및 해지
- 가입 : 요금제 기본료 및 기본 제공량은 일할 계산
- 해지/요금변경 : 기본료 및 기본 제공량 일할 계산, 요금 할인 중단

3. 데이터 차감 순서
- ① LTE 데이터 추가 제공 데이터
- ② 기본데이터

4. 프로모션 기간 내 대상요금제로 추가데이터 제공시 가입월 포함하여 24개월간 제공

5. 기간 내 대상요금제로 가입 후 기간 외 타 요금제로 변경한 회선은 추가데이터 미제공


※ 통화 및 메시지 서비스 사용제한 조건

- 음성 혹은 영상통화 및 문자메시지 서비스를 기본제공(무제한)하는 요금제에 대해서는 "정보통신망 이용촉진 정보 보호 등에 관한 법률"등 관련 법령에서 금지하고 있는 불법스팸을 방지하기 위하여, 아래의 경우에 따라 서비스를 제한할 수 있습니다.

- 음성/영상 통화 기본제공 혜택의 아래 경우에 해당 시, 상업적 이용으로 간주하고 각 요금제의 음성통화 혹은 영상통화 기본제공 혜택을 제한 할 수 있습니다. 이 경우 회사는 가입 이동전화 회선에 혜택 중단을 통지하며 발송 제한, 정상 요금 부과(음성통화 1.98원/초, 영상통화 3.3원/초 VAT포함) 또는 월정액 기준 유사 요금제로 변경 등을 할 수 있습니다.

1. 통화 충분 5GB, 모두 충분 7GB+, 모두 충분 11GB+, 모두 충분 100GB+(시즌), 모두 충분 100GB+(게임박스)
- 회선당 1일 600분을 초과하는 음성통화를 월 3회 초과 발신한 경우
- 회선당 당월 음성 통화량이 10,000분을 초과할 경우
- 음성통화 수신처가 월 1,000회선을 초과할 경우
※ 단, 영상통화는 1초 사용시 음성통화 대비 1.66배 차감

2. 모두 충분 5.4GB+, 모두 충분 0MB+, 모두 충분 1GB+, 모두 충분 2.5GB+, 골드 2GB+, 골드 4GB+
- 회선당 1일 600분을 초과하는 음성통화를 월 3회 초과 발신한 경우
- 회선당 당월 음성 통화량이 6,000분을 초과할 경우
- 음성통화 수신처가 월 1,000회선을 초과할 경우
※ 단, 영상통화는 1초 사용시 음성통화 대비 1.66배 차감

3. 5G 모두 충분
- 회선당 1일 600분을 초과하는 음성통화를 월 3회 초과 발신한 경우
- 회선당 당월 음성 통화량이 10,000분을 초과할 경우
- 음성통화 수신처가 월 1,000회선을 초과할 경우
※ 단, 영상통화는 1초 사용시 음성통화 대비 1.66배 차감

- 문자메시지 기본제공 혜택의 제공 범위는 단문메시지서비스(SMS), 장문메시지서비스(LMS), 멀티메일서비스(MMS)에 적용됨. 아래의 경우에 해당 시, 상업적 이용으로 간주하고 각 요금제의 메시지서비스 기본제공 혜택을 제한할 수 있습니다. 이 경우 회사는 가입 이동전화 회선에 혜택 중단을 통지하며, 발송 제한, 정상 요금 부과(SMS 22원/건, LMS 33원/건, MMS 220원/건 VAT포함) 또는 월정액 기준 유사 요금제로 변경 등을 할 수 있습니다.

1. 통화 충분 5GB, 모두 충분 7GB+, 모두 충분 11GB+, 모두 충분 100GB+(시즌), 모두 충분 100GB+(게임박스)
- 회선당 1일 500건 초과하는 문자메시지를 발송한 경우
- 회선당 1일 150건을 초과하는 문자메시지를 월 10회 초과 발송한 경우
- 문자메시지를 광고성 스팸 메시지 발송과 같이 상업적 목적으로 이용하거나, 물리적 장치 또는 자동 발송 프로그램을 이용하는 경우 (수신처가 월 3,000개 회선을 초과)

2. 모두 충분 5.4GB+, 모두 충분 0MB+, 모두 충분 1GB+, 모두 충분 2.5GB+, 골드 2GB+, 골드 4GB+
- 회선당 1일 500건 초과하는 문자메시지를 발송한 경우
- 회선당 1일 150건을 초과하는 문자메시지를 월 10회 초과 발송한 경우
- 문자메시지를 광고성 스팸 메시지 발송과 같이 상업적 목적으로 이용하거나, 물리적 장치 또는 자동 발송 프로그램을 이용하는 경우 (수신처가 월 3,000개 회선을 초과)

3. 5G 모두 충분
- 회선당 1일 500건 초과하는 문자메시지를 발송한 경우
- 회선당 1일 150건을 초과하는 문자메시지를 월 10회 초과 발송한 경우
- 문자메시지를 광고성 스팸 메시지 발송과 같이 상업적 목적으로 이용하거나, 물리적 장치 또는 자동 발송 프로그램을 이용하는 경우 (수신처가 월 2,000개 회선을 초과)

  • මාසික ₩36,000
  • මාසික ₩36,000

language select layerpopup close

විමසීම් සඳහා වේලාව
(ඔබගේ දුරකථන අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ශ්‍රීලාංකික නියෝජිතයෙක් විසින් ඔබව අමතනු ලැබේ. පහසුවෙන් අප සේවාව ලබාගන්න.) language select layerpopup close
  • සම්පූර්ණ විස්තරය