ඔබ භාවිතා කරන දුරකථනයටම සිම් එක පමණක් මාරු කරගන්න!

මටගැළපෙනම මාසික පැකේජයසෙවීම

කැමති දුරකථන සැලසුම

ඔබටම ගැලපෙන පැකේජයක්

LTE USIM 1GB+

 • LG U+ Umobile
 • 4G LTE
 • 100
 • මාසික ₩17,800
 • මාසික ₩8,900

සියල්ලම අන්ලිමිටඩ් 7GB +1Mbps

 • KT U+ Umobile
 • 4G LTE
 • අන්ලිමිටඩ්
 • මාසික ₩39,800
 • මාසික ₩17,300

සියල්ලම අන්ලිමිටඩ් 7GB +1Mbps [Gift]

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • අන්ලිමිටඩ්
 • මාසික ₩22,000
 • මාසික ₩16,200

සියල්ලම අන්ලිමිටඩ් 10.0GB +1Mbps [Gift]

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • අන්ලිමිටඩ්
 • මාසික ₩36,000
 • මාසික ₩18,900

වඩා හොඳම පැකේජය

වැඩි පිරිසකගේ ඉල්ලුම ඇති මාසික පැකේජයකි.

දැනුම්දීම්

 1. QQ010 Gift Event!
 2. Sign up for a Game Plan now!
 3. thePAY පොයින්ට් හරහා ෆෝන් බිල ආපසු ලබාගන්න
 4. QQ010 රිවීව් ඉවෙන්ට්
 5. kt skylife cashback
 6. මාස 7ක් සඳහා විශේෂ වට්ටම් !
 7. ඩේටා අන්ලිමිටඩ් පසු ගෙවුම් පැකේජයකට මාරුවෙන්න​!
 8. QQ010 Double Gift Event!
 9. [Cellphone] Samsung Galaxy Z Flip3 256GB
 10. Precautions when registering for USIMs.
 11. QQ010 Grand open Event~~!!

language select layerpopup close

විමසීම් සඳහා වේලාව
(ඔබගේ දුරකථන අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ශ්‍රීලාංකික නියෝජිතයෙක් විසින් ඔබව අමතනු ලැබේ. පහසුවෙන් අප සේවාව ලබාගන්න.) language select layerpopup close
 • සම්පූර්ණ විස්තරය