ඔබ භාවිතා කරන දුරකථනයටම සිම් එක පමණක් මාරු කරගන්න!

මටගැළපෙනම මාසික පැකේජයසෙවීම

කැමති දුරකථන සැලසුම

ඔබටම ගැලපෙන පැකේජයක්

LTE USIM 4GB

 • LG U+ Umobile
 • 4G LTE
 • අන්ලිමිටඩ්
 • මාසික 33,500₩
 • මාසික 9,900₩

LTE USIM 2.5GB

 • LG U+ Umobile
 • 4G LTE
 • අන්ලිමිටඩ්
 • මාසික 29,000₩
 • මාසික 7,400₩

LTE USIM 2.5GB+

 • LG U+ Umobile
 • 4G LTE
 • 200
 • මාසික 22,500₩
 • මාසික 10,400₩

LTE USIM 1.5GB

 • LG U+ Umobile
 • 4G LTE
 • අන්ලිමිටඩ්
 • මාසික 23,000₩
 • මාසික 6,600₩

Slim 1GB

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • 100
 • මාසික 7,700₩
 • මාසික 3,900₩
වැඩි විස්තර ▼

වඩා හොඳම පැකේජය

වැඩි පිරිසකගේ ඉල්ලුම ඇති මාසික පැකේජයකි.

සියල්ලම අන්ලිමිටඩ් 0GB+

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • අන්ලිමිටඩ්
 • මාසික 7,900₩
 • මාසික 0₩

සියල්ලම අන්ලිමිටඩ් 7GB+

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • අන්ලිමිටඩ්
 • මාසික 17,500₩
 • මාසික 11,900₩

සියල්ලම අන්ලිමිටඩ් 71GB+

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • අන්ලිමිටඩ්
 • මාසික 33,900₩
 • මාසික 25,900₩

සියල්ලම අන්ලිමිටඩ් 100GB+

 • KT skylife
 • 4G LTE
 • අන්ලිමිටඩ්
 • මාසික 39,600₩
 • මාසික 29,600₩

5G සියල්ලම අන්ලිමිටඩ් 10GB+

 • KT skylife
 • 5G
 • අන්ලිමිටඩ්
 • මාසික 38,500₩
 • මාසික 28,500₩
වැඩි විස්තර ▼

දැනුම්දීම්

 1. QQ010 Gift Event!
 2. Sign up for a Game Plan now!
 3. thePAY පොයින්ට් හරහා ෆෝන් බිල ආපසු ලබාගන්න
 4. QQ010 රිවීව් ඉවෙන්ට්
 5. kt skylife cashback
 6. මාස 7ක් සඳහා විශේෂ වට්ටම් !
 7. ඩේටා අන්ලිමිටඩ් පසු ගෙවුම් පැකේජයකට මාරුවෙන්න​!
 8. QQ010 Double Gift Event!
 9. [Cellphone] Samsung Galaxy Z Flip3 256GB
 10. Precautions when registering for USIMs.
 11. QQ010 Grand open Event~~!!

language select layerpopup close

විමසීම් සඳහා වේලාව
(ඔබගේ දුරකථන අංකය ඇතුළත් කිරීමෙන් ශ්‍රීලාංකික නියෝජිතයෙක් විසින් ඔබව අමතනු ලැබේ. පහසුවෙන් අප සේවාව ලබාගන්න.) language select layerpopup close
 • සම්පූර්ණ විස්තරය