គម្រោងគ្មានដែនកំណត់ 250GB +5Mbps

អ៊ីនធ័រណេតបន្ថែម 150GB សំរាប់ (2ឆ្នាំ)

+5Mbps គ្មានកំនត់

  • KT skylife
  • 4G LTE
  • គ្មានកំនត់
  • វីដូអូខល +300នាទី
  • អ៊ីនធ័រណែត 100GB ល្បឿនល្បើន 5Mbps គ្មានកំនត់
  • ខែ/ ₩39,600
  • ខែ/ ₩38,200
consulting
ងាយស្រួលចុះឈ្មោះ សូមធ្វើតាមលំដាប់លំដោយ ផ្តល់ប្រឹក្សាជាភាសាខ្មែរ សូមកុំបារម្មណ៍

ចំនុចដែលរៀបចំ

1. ត្រូវការ(អាយឌីកាត/លិខិតស្នាក់នៅ/ប័ណ្ណបើកបរ)

2. ចាំបាច់ត្រូវម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទតែមួយ (មិនអាចយកឈ្មោះអ្នកដទៃបានទេ)

3. អាស័យដ្ឋានម្ចាស់សាម៉ីខ្លួន និង អាស័យដ្ឋានទទួលស៊ីម
( អាចថតរូបអាស័យដ្ឋានភ្ជាប់ជាមួយបាន)

4. ករណីយកលេខដដែល
+ប្រព័ន្ធកំពុងប្រើ (SK/KT/LG/알뜰폰(ចុចជ្រើសរើស)
+ ខល114សម្រាប់ពិនិត្យប្រព័ន្ធ
+ របៀបទទួលកូដតាម
(លេខម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទ4ខ្ទង់ក្រោយ / លេខកុង4ខ្ទង់ក្រោយ / លេខកាត4ខ្ទង់ក្រោយ /មិនត្រូវការ)

5. ករណីលេខឡាញ
+ ត្រូវការលេខកុងធនាគារសាម៉ីខ្លួន

6. របៀបទទួលកូដ
+ តាមធនាគារ: ចូលមើលកន្លែងផ្ញើចូល1វ៉ុន
+ តាមកម្មវិធី: NAVER/PASS/Toss/PAYCO
+ តាមកាតធនាគារ(កាតដកលុយ)

7. លេខអ្នកទទួល

អ្វីដែលត្រូវពិនិត្យមើលនៅពេលចុះឈ្មោះ

Notice on how to provide a plan.

1. Excess usage is imposed according to the excess rate table.
(Including VAT)
Voice
(Sec)
Video
(Sec)
Data
(MB)
SMS
(msg)
LMS
(msg)
MMS
(msg)
₩ 1.98 ₩ 3.3 ₩ 22.55 ₩ 22 ₩ 33 ₩ 220

2. Registration and cancellation of products on February.
- Subscription: The basic fee and the basic amount provided per day
- Cancellation/Change of fare: Calculate the basic fee and the amount provided per day, and stop discounting the fare

3. Order of data deduction
- ① LTE LTE data. Additional data provided data
- ② Basic data

4. If additional data is provided as a target rate plan within the promotion period, it will be provided for 24 months, including the subscription month

5. No additional data is provided for lines that have been changed to other plans outside the period after signing up for the target plan within the period


※ voiceRestrictions on the use of call and message services

- In order to prevent illegal spam prohibited by related laws such as the "Act on Promotion of Information and Communication Network Utilization Information Protection," services may be restricted in the following cases

- In the case below the basic voice/video call provision benefits, if applicable, it can be regarded as commercial use and the basic voice call or video call provision benefits of each plan can be limited. In this case, the company notifies the subscription mobile phone line of the suspension of benefits and may change to a similar rate plan based on monthly fees, including a normal rate of 1.98 won/second (including VAT for voice calls and 3.3 won/seconds)

1. Enough calls 5GB, enough 7GB+, all 11GB+, all 100GB+ (season), all 100GB+ (gamebox)
- In a case where a voice call exceeding 600 minutes per line is sent more than 3 times a month
- If the monthly voice call per line exceeds 10,000 minutes
- If the voice call destination exceeds 1,000 lines per month
※ However, video calls are deducted 1.66 times compared to voice calls when used for 1 second

2. All sufficient 5.4GB+, all sufficient 0MB+, all sufficient 1GB+, all sufficient 2.5GB+, gold 2GB+, gold 4GB+
- In a case where a voice call exceeding 600 minutes per line is sent more than 3 times a month
- If the monthly voice call per line exceeds 6,000 minutes
- If the voice call destination exceeds 1,000 lines per month
※ However, video calls are deducted 1.66 times compared to voice calls when used for 1 second

3. 5G is enough
- In a case where a voice call exceeding 600 minutes per line is sent more than 3 times a month
- If the monthly voice call per line exceeds 10,000 minutes
- If the voice call destination exceeds 1,000 lines per month
※ However, video calls are deducted 1.66 times compared to voice calls when used for 1 second

- The scope of the basic text message benefits is applied to short message service (SMS), long message service (LMS), and multi-mail service (MMS). In the following cases, it can be considered commercial use and the basic benefits of message service for each plan can be limited. In this case, the company notifies the subscription mobile phone line of the suspension of benefits, and may change to a similar rate system based on a monthly basis, including SMS 22 won/case, LMS 33 won/case, MMS 220 won/case VAT, etc.

1. Enough calls 5GB, enough 7GB+, all 11GB+, all 100GB+ (season), all 100GB+ (gamebox)
- If you send more than 500 text messages per day
- In the case of sending more than 150 text messages per line more than 10 times a month
- In the case of using text messages for commercial purposes, such as sending advertising spam messages, or using physical devices or automatic sending programs (the destination exceeds 3,000 lines per month)

2. All sufficient 5.4GB+, all sufficient 0MB+, all sufficient 1GB+, all sufficient 2.5GB+, gold 2GB+, gold 4GB+
- If you send more than 500 text messages per day
- In the case of sending more than 150 text messages per line more than 10 times a month
- In the case of using text messages for commercial purposes, such as sending advertising spam messages, or using physical devices or automatic sending programs (the destination exceeds 3,000 lines per month)

3. 5G is enough
- If you send more than 500 text messages per day
- In the case of sending more than 150 text messages per line more than 10 times a month
- If text messages are used for commercial purposes, such as sending advertising spam messages, or physical devices or automatic sending programs (the destination exceeds 2,000 lines per month)

language select layerpopup close

ការប្រឹក្សាងាយស្រួល language select layerpopup close
  • មើលអត្ថបទពេញ